covid-19-Bệnh nhân 1.440 ở Vĩnh Long 3 lần âm tính SARS-CoV-2