đoàn kết-Phát huy tinh thần đoàn kết, ý chí quyết tâm cao để vượt qua khó khăn