Tổng bí thư-Phát huy tinh thần đoàn kết, ý chí quyết tâm cao để vượt qua khó khăn