xét nghiệm-Làm việc ngày đêm để hoàn thành xét nghiệm hàng nghìn mẫu bệnh phẩm